Meet the Team


CHAIRMAN - SK AMAN


CO- CHAIRMAN - PREETAM RAJ SWAIN

TEAM COMPETITIONS


ADITYA PATNAIK


SOYAAM SAMPARNA


YASMIN AMBARI

TEAM MARKETING


PREETAM RAJ SWAIN


SHIVANGI DHAL

TEAM FINANCES


ADARSH NARAYAN SENAPATI


SHREYAN SIMRAN DAS


SAMRAT MUKHERJEE

TEAM PRONITES


ANINDYA BHARATI SAMAL


K.SAHITI


ABHIPSA ACHARYA


SUBHAM PADHY

TEAM HOSPITALITY

RECEIPTION


ANSHUL SAHNI


VANI MENON


KUNCHITA SAMAL

PUBLIC RELATION


YOGESH SINGH


KUMARI AASHANA

BACKSTAGE


K. SAHANA


VADDI SONALI

TEAM TECHNICAL


SANGMEN


ADITYA PRUSTY